Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 37 vizitatori online

alt

Pentru cine nu ?tie România de?ine azi patru „Pomme d’Or” (M?rul de aur), recunoscute ca fiind echivalentul premiilor Oscar în turism. Ele sunt decernate periodic de c?tre FIJET. Primul a recompensat Bucovina în 1975 ?i e p?zit cu str??nicie la M?n?stirea Moldovi?a. Celelalte 3, primite în 2009, au premiat zona M?rginimea Sibiului, Rezerva?ia Biosferei „Delta Dun?rii”, respectiv compania aerian? „Blue Air”. Miguel Angel Brera este o legend? vie. În calitate de jurnalist de turism a fost martorul acestor evenimente, ?i chiar cel care a adus primul „M?r de Aur” în România. Spaniol get-beget, a fost o lung? perioad? pre?edintele FIJET (Federa?ia Interna?ional? a Jurnali?tilor ?i Editorilor de Turism) iar azi e pre?edintele de onoare al organiza?iei. Profesor de turism la o universitate din Madrid el a publicat numeroase articole ?i reportaje despre ?ara noastr?. De ce iube?te România de o via??? Afla?i din acest interviu.

-Domnule Miguel Brera nu v? afla?i pentru prima dat? în România, nu-i a?a ?

alt

-Nu, acum m? aflu la al 53-lea Congres Mondial FIJET. La o întâlnire, unul dintre organizatorii români de la Clubul Presei de Turism – FIJET România, a rugat s? ridice mâna cine se afl? în România pentru prima dat? ?i cine a fost  de mai multe ori. Eu eram cel care a fost în ?ara dumneavoastr? de cele mai multe ori. Nu am o memorie a cifrelor dar prima dat? se întâmpla prin 1958-1960, apoi am revenit  în epoca lui Ceau?escu. România era pe atunci o minun??ie ?i înc? este. Era o ?ar? vesel?, avea - ca ?i acum - un peisaj foarte variat, pitoresc, monumental, plin de savoare cultural? ?i istoric?. În acei ani, problema era c? via?a era pu?in clandestin?, oamenii trebuiau s?-?i fereasc? intimitatea. Cum nu aveau mult? încredere în tine, nu ?i se dezv?luiau prea mult. În acea epoc?, dup? prima mea c?l?torie, am fost invitat de Guvernul lui Ceau?escu de mai multe ori. De fapt, de fiecare dat? când doream s? vin în România, eram invitat. Iar asta se întâmpla cel pu?in o dat? pe an. Atunci când ajungeam, la aeroport m? a?tepta o ma?in?, un ?ofer ?i un ghid.

 

-Era dificil pentru un jurnalist spaniol de turism s? ajung? în România?

alt

-Nu, nu era dificil. În general, nu existau probleme. Prima dat? am venit în interes turistic, cu un grup de turi?ti spanioli. Nu m? cuno?tea nimeni. Existau pu?ine informa?ii despre realitatea politic? ?i social? româneasc?. Aproape niciuna adev?rat? ?i niciuna important?. Îns? informa?iile turistice erau mai multe ?i consistente decât acum. Pentru Spania, România era atunci un loc în care veneam ?i despre care existau informa?ii minunate. Îmi amintesc un nume: Filipescu. A fost mult timp Ata?at pe Turism al Ambasadei României la Madrid ?i a atras atât de multe persoane, încât a umplut România de spanioli. Îmi pare r?u c? acum spun asta. Dar turismul func?iona mult mai bine în perioada dictaturii. Dup? Revolu?ie am vorbit cu mai mul?i mini?trii de turism, dar ce spun, cu to?i. Discu?iile cu ei mi-au dat impresia c? turismul nu era principala lor preocupare. Cred c? asta a f?cut ca turismul s? scad?.

-Dar în ceea ce prive?te munca de jurnalist, v? sim?ea?i controlat în perioada Ceau?escu ?

-Restric?ia principal? exista în privin?a fotografiilor. Erau locuri în care ghidul îmi spunea c? este interzis fotografiatul. În ceea ce prive?te scrisul, eu veneam din Spania, o ?ar? în care aveam libertatea de a scrie despre orice alt? ?ar?. Nu puteam scrie despre politica spaniol?, pentru c? la putere era Franco, îns? puteam scrie despre alte ??ri. A? fi fost inclusiv felicitat dac? scriam c? Ceau?escu era o canalie, iar România o porc?rie. Asta pentru c? Spania era anticomunist?, iar rela?iile cu Ceau?escu nu erau bune. Îns?, conform statutului FIJET, nu ne este permis s? intervenim în probleme politice. Ci s? scriem numai despre turism. Aici e puterea ?i valoarea noastr?. Aveam obliga?ia de a vorbi despre turism, despre peisaje, despre istorie... Asta e minunat, pentru c? dac? ai talent ?i cultur? mereu vei descoperi o atrac?ie despre care merit? scris. Puteam s? aduc critici de genul unor observa?ii care s? conduc? la cre?terea sau modernizarea actului turistic din ?ara dumneavoastr?. Eram deseori sunat de la ambasad? ?i m? felicitau pentru cum am scris despre România. Sigur, erau alte timpuri, când oamenii erau mai aten?i ?i pre?uiau cum se cuvine munca celor din jur. Oriunde sunt întrebat ce loc din Europa îmi place cel mai mult, mereu spun c? dup? Spania, prima ?ar? este România, iar din Americi, mereu spun Guatemala. 

-Suntem europeni si ne-am aliniat la preturile europene! Cum era inainte de anul 1989, era Romania o destinatie ieftina?

alt

-Da, era ?i foarte accesibil?. De?i era ieftin, nu te sim?eai în largul t?u mai ales în acel ultim deceniu, ap?ruser? probleme cu mâncarea. Avea?i hoteluri foarte bune în zona litoralului, pe care le-am rev?zut dup? mul?i ani c?zute în paragin?. Da, era ieftin s? vii în România. ?i c?l?toria cu TAROM-ul era ieftin?. Era o companie bun? cu  pre?uri bune. Prima dat? am venit cu un pachet  de 15 zile, foarte ieftin, care includea România, Bulgaria ?i Turcia.  Cred c? ar trebui s? se reia o asemenea colaborare. Mai ales c? acum Turcia are mult succes, iar pentru voi ar fi foarte interesant s? forma?i pachete turistice împreun?. Eu am spus asta mini?trilor, dar...

- În opinia dumneavoastr?, ca jurnalist de turism, care era zona cea mai promovat? în acea perioad??

-Cred c? turi?tii se l?sau convin?i de ceea ce era mai promovat, iar zonele cele mai promovate erau Marea Neagr? ?i m?n?stririle din Bucovina. Alte zone dragi mie, cum ar fi Maramure?ul, S?pân?a, nu erau cunoscute. Nici zona legat? de legenda lui Dracula nu era promovat?.

-Ave?i o rela?ie îndelungat? cu România. Cum vi se pare c? a evoluat ?ara noastr? pe parcursul ultimelor dou? decenii ?

-În regimul anterior avea?i o ?ar? de oameni minuna?i ?i veseli, dar întrista?i din cauza clandestinit??ii vie?ii ?i a problemelor cu care se confruntau. Apoi a venit democra?ia, care a adus mult? bucurie ??rii, a adus libertate. Înainte nu existau atâtea terase, cafenele, restaurante... Toate acestea au ap?rut odat? cu democra?ia, îns? au ap?rut lent. Evolu?ia nu a fost imediat?, ci lent?. Din punct de vedere economic, exist? progres, îns? nu atât cât ar fi trebuit. De aceea mul?i români emigreaz?. Situa?ia românilor din Spania nu este atât de bun? pe cât au crezut ei, pentru c? acum Spania nu se afl? într-o situa?ie economic? bun?. Am români în jurul meu ?i îi ajut, pentru c?, de 2-3 ani, acolo a crescut ?omajul. ?ara aceasta are nevoie de un impuls. Eu cred sincer c? turismul ar putea reprezenta acel impuls. Dac? autorit??ile din turism s-ar gândi c? turismul poate reprezenta o industrie mai important? ca oricare alta, România ar putea avansa. În alte ??ri, turismul este prima industrie. În România nu cred c? exist? înc? aceast? mentalitate. Ave?i o ministr? foarte frumoas?, îns?, de?i ea sprijin? turismul, pe noi ne-a sprijinit întotdeauna, cred c? ?i ea urmeaz? pu?in filozofia mini?trilor pe care i-am cunoscut anterior. To?i au fost pu?in deci?i s? ia taurul de coarne. Trebuie în?eles c? micile detalii conteaz? pentru un turist. Apoi, s-au îmbun?t??it condi?iile de cazare, ofertele turistice, serviciile. Ar trebui f?cute mai multe cursuri de personal, nu pentru a servi mai bine, pentru c? românii au o atitudine corect?, ci pentru a servi într-un mod profesionist. Apoi mai cred c? România e preg?tit? s? concureze cu ??ri precum Ungaria, Bulgaria, inclusiv Fran?a. Îns? eu a? insista mult pe aspectul preg?tirii personalului. Ave?i ghizi foarte buni, iar acesta este un capitol foarte important. În Spania nu exist? ghizi atât de buni.

MONICA TAR?U

alt

ALEXANDRU CR?IU?: „Am avut o satisfac?ie unic? atunci când ni s-a înmânat „M?rul de Aur”! La Moldovi?a a avut loc o întâlnire de gradul Zero. N-au aterizat acolo extratere?trii. Ci în jur de 200 de jurnali?ti de turism din aproape 40 de ??ri. Un eveniment l-a constituit întâlnirea întâmpl?toare a lui Miguel Angel Brera cu Alexandru Cr?iu?. În vârst? de 71 de ani, pensionar azi, Cr?iu? a fost cel care a primit în numele comunei Moldovi?a, primul “M?r de Aur”, acordat în 1975 atrac?iilor turistice bucovinene.

- Cum a fost revederea cu Miguel Brera?

-Dup? mai bine de 35 de ani, cuvintele r?mân s?race. Sunt emo?ionat, dar am o satisfac?ie nemaipomenit?. M? leag? multe de aceste meleaguri, de m?n?stirea Moldovi?a. În perioada în care am fost primar am primit numeroase capete încoronate ori demnitari politici, de la regina Iuliana a Olandei pân? la Jacques Chirac, pre?edintele Fran?ei din acea vreme, scriitori, arti?ti etc. Pe to?i i-am plimbat s? le ar?t?m frumuse?i unice. Am avut ?ansa de a fi singurul din familia mea care am trecut prin asemenea fericire.

- De ce este p?zit cu str??nicie “M?rul de Aur” de la M?n?stirea Molodovi?a ?

alt-Pentru noi este cel mai important trofeu turistic primit de Bucovina ?i de c?tre România. Atunci a fost un moment uria?. Cî?iva jurnali?ti de la Asocia?ia interna?ional? FIJET, care atunci era partener al UNESCO, au venit s? aleag? un loc unde s? fie decernat ?i g?zduit acesta. Eu, fiind primar am avut obliga?ia s? organizez în primul rând loca?ia, un podium, brazi, un grup mare de tineri îmbr?ca?i în port popular ?i am participat efectiv,  la manifestarea sus?inut? de c?tre primul secretar din acea vreme Miu Dobrescu. Era un om de cultur? deosebit, e bine sau nu acum, eu tot spun cum au stat treburile atunci. ?inea foarte mult la protocol. Printre altele a r?mas în istorie ?i pentru c? a fost singurul demnitar despre care presa a scris c? a avut convingeri culturale ?i nu comuniste. Dup? decernarea “M?rului de Aur” am avut ceva probleme cu mili?ia. Trebuia s? asigur?m securitatea trofeului. Se vede treaba c? era ceva foarte, foarte important. Pe vremea aceea nu existau mijloacele sofisticate de protec?ie ca acum, nici camere de luat vederi, nici altele. De aceea am pus la punct o încuietoare cu lac?t ?i un grilaj. De atunci, ?i asta ne încânt? foarte mult, zeci de mii de turi?ti interni sau str?ini, trec anual ?i-l admir?. Exist? o pl?cere mai mare decât s? vezi “M?rul de Aur” ?i m?n?stirea Moldovi?a? Pentru noi, cu singuran?? nu!

?tefan Baciu

Grupaj realizat în colaborare cu Radio România Interna?ional

aparut in revista TRAVELLER MAGAZIN nr.93 din decembrie 2011 

alt