Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 51 vizitatori online

CONGRES FIJET: Transilvania

     Transilvania, mai mult decat te astepti (2)

alt

 

Vizita de documentare a celor 200 de jurnali?ti ?i editori de travel din întreaga lume a continuat, dup? Bucovina, cu un periplu în Transilvania. Cel de-al 53-lea Congres al Federa?iei Interna?ionale a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor din Turism (FIJET), organizat pe baza unui proiect al Clubului Presei de Turism – FIJET ROMÂNIA, în parteneriat ?i cu sprijinul logistic al Ministerului Dezvolt?rii regionale ?i Turismului (MDRT), a inclus alte experien?e  memorabile.

 

AM DEVENIT CAVALERI AI ORDINULUI CAVALERILOR LUP

Primul popas al vizitei de documentare a fost la Pasul Tihu?ei. Aici ne-am întâlnit cu statuia scriitorului Bram Stoker ?i amintirile Contelui Dracula. Un pahar de ?uic? ro?ie, ne-a transmis ceva din misterul locului ?i mai pu?in despre obiceiurile unui vampir n?scut în scutecele de celuloid. De acolo ne-am îndreptat spre Cetatea Medieval? a Sighi?oarei unde am avut parte de dou? nop?i magice ?i misterioase. Primirea la por?ile vechiului burg a fost înc?rcat? de istorie ?i de punerea în scen? a unui ritual în care to?i invita?ii prezen?i au fost înnobila?i cu diploma „Ordinul Cavalerilor Lup”, pasaport de libera circulatie in tara lui Dracula.

 

Îmbr?ca?i în costume de epoc?, tineri entuzia?ti ne-a d?ruit dou? coliere – cu capul lupului dacic (Dacus Lupus), respectiv cu o potocoav? ?i o c?p??ân? de usturoi -, menite s? ne poarte noroc ?i, fire?te, s? ne p?zeasc? de spiritele rele.  Atmosfera i-a p?truns pe to?i invita?ii care a doua dup?-amiaz? au fost martorii unui spectacol  unic.  El a fost promovat de aceea?i trup? a artistic? a Asocia?iei „Ordinului cavalerilor lup”, condus? de Liviu Pancu. Regizor ?i actor la Teatrul Na?ional din Târgu Mure?, loc de unde-?i trage seva ?i inimoasa echip?, Pancu este în acela?i timp ?i ini?iatorul teatrului particular “Scena”. Spectacolul a adus în fa?a jurnali?tilor de travel, copiii de la Ansamblul local “Plaiurile Ardealului”, condus de Viorel R?du?. Lor li s-au al?turat cu recitaluri excep?ionale mae?trii Dumitru F?rca?, Gheorghe Turda, Ion L?ceanu, Leontina Pop, dar ?i interpre?ii Aurel Tama? ?i Ionu? Fulea. Invita?ii au savurat, într-un mod aparte, melodiile interpretate de Ion L?ceanu la… frunz?. Nu cea din campania turistic?, ci frunze  naturale din… Gr?dina Carpa?ilor. “Ordinul Cavalerilor Lup” a învins în finalul spectacolului atât dragonul cât ?i spiritele malefice, iar Dracula s-a retras în lumea pove?tilor recreate de noile genera?ii de arti?ti… medievali. Evenimentele au avut  sare, piper ?i toate ingredientele necesare unui succes artistic.

 

 

 

alt Fijet Suc 303   alt Fijet Suc 325   alt Fijet Suc 395   alt Fijet Suc 413

ÎN M?RGINIME PE URMELE UNUI M?R DE AUR.
Imaginile evenimentului sighi?orean ne-au urm?rit în celelalte etape ale vizitei noastre. Am coborât spre un alt ora? medieval  – Sibiu, apoi în M?rginimea Sibiului, zon? distins? cu un Golden Apple, cu doi ani în urm?. Muzeul icoanelor pe sticl? de la Sibiel ?i un scurt program cu “Nunta la români” au fost la fel de bine primite. În timpul vizit?rii unor gospod?rii ??r?ne?ti, nu muzee ci spa?ii locuite, un vechi prieteni al nostru Oleksii  Soloviov, membru al FIJET Ucraina, care a publicat numeroase articole despre România, f?cea o interesant? observa?ie: “Peste 4-5 ani aceste zone pline de tradi?ii, ?ara dumneavoastr? în ansamblu, vor deveni la la fel de c?utate cum este Cehia ast?zi. Turi?tii v? vor invada ?i atunci s-ar putea s? regreta?i multe dintre aceste lucruri naturale care se vor comercializa, se vor altera. Depinde de  cei care fac turism rural în aceast? zon?, s? p?streze un echilibru pe termen lung, în care s? nu fie pierdut? omenia, ospitalitatea, natura în stare pur?.” De reflectat.

alt

Salvatore Cifalino, jurnalist ?i profesor la Universitatea “Giuseppe Cristaldi” din Sicilia, a fost ?i el de p?rere c? “România are resurse naturale profunde, iar locuitorii ei au o incredibil? for?? de a socialibiliza într-un mod spontan , cu aceea?i profunzime pe care o avem noi, italienii. Nu doresc ca aceasta s? fie o concluzie, dar trebuie s? o spun – România este o ?ar? fascinant? cu viitor în turism”.

Dup? aceea am ajuns la Castelul Bran, la Castelul Pele?, unde am vizitat, ce-i drept, numai gr?dinile (aici a fost o problem? de organizare ?i comunicare), la Cazinoul din Sinaia, unde prim?ria localit??ii a ?tiut s? trateze cum se cuvine un asemenea eveniment. În Sala Oglinzilor, dincolo de delicatesele gastronomice s-au ?inut speachuri, s-au f?cut promisiuni ?i s-au legat noi prietenii, care vor dura cu siguran?? peste ani.  Acolo, dar ?i pe tot parcursul drumurilor bucovinene ori transilvane câ?tig?toare a fost ?i r?mas România.

- PROFESIONI?TII DIN FRUMOASA ?I CULTA ROMÂNIE.

“Dup? ce am ajuns la Madrid am realizat dimensiunea eforturilor pe care le-a?i depus pentru organizarea Congresului FIJET. A fost un eveniment complet în diversitatea lui ?i asta exprim? c? România este foarte impresionant? prin tradi?iile ei vii, prin vestigiile istorice ?i culturale, mare parte figurând în patrimoniul mondial al UNESCO. V? transmit un salut afectuos ?i mii de mul?umiri pentru  aportul la Congres al profesioni?tilor din frumoasa ?i culta Românie”. A?a a sim?it Miguel Angel Brera, pre?edintele de onoare al FIJET, dup? reîntoarcerea acas?. ?i a dorit s? ne transmit? acest lucru.

- PE URMELE ANEI ASLAN.

Anais de Melo, pre?edintele FIJET Mexic, a fost impresionat? de vestigiile medievale întâlnite la Sighi?oara, Bran ?i Sinaia dar în acela?i m?sur? “de cremele Anei Aslan, o adev?rat? legend? în ?ara mea.  Se ?tiu multe lucruri despre efectele miraculoase ale Gerovitalului dar mai pu?in despre atrac?iile turistice ale dumneavoastr?. Acum am descoperit c? c? avem afinit??i culturale comune ?i c? atrac?iile naturale din România au un poten?ial uria?. Mai mul?i prieteni m-au rugat s? le aduc m?car o cutie cu un produs Aslan ?i de aceea am c?utat s? le îndeplinesc dorin?a. A fost o manifestare frumoas? cu oameni optimi?ti, contemporani cu o lume umbrit? de triste?e ?i grijile cotidiane”.

- A FOST O ORGANIZARE EXCELENT?.

Care a fost p?rerea lui Jim Thompson, directorul de congrese ?i evenimente al FIJET, despre evenimentul g?zduit de ?ara noastr?? Jim a apreciat “minunata ospitalitate cu care am fost primi?i. Organizarea a fost excelent? ?i pentru asta mul?umim foarte mult colegilor no?tri de la FIJET România ?i, în aceea?i m?sur?, conducerii Ministerului. Locurile  ar?tate au fost superbe, iar gazdele profesioniste care au îmbinat informa?iile cu un umor de bun? calitate. Evenimentul g?zduit de ?ara dumneavoastr? va r?mâne în memoria noastr?. A fost o adev?rat? pl?cere s? lucr?m cu un grup atât de talentat, format din membrii Clubului Presei de Turism – FIJET România. Bineîn?eles c? vorbesc ?i în numele membrilor FIJET International. Mul?i dintre ei ?i-au exprimat o puternic? dorin?? de a reveni în ?ara dumneavoastr?. Al?turi de reportajele ?i produc?iile care vor ap?rea despre locurile vizitate v? vom trimite ?i un CD, cu cele mai reu?ite colec?ii de imagini realizate de fotograful oficial, colegul nostru din State, Riker Lomas. Sper?m c? toate vor fi de folos la promovarea turismului românesc”.

- INVESTI?IA ÎN IMAGINE ESTE O LUPT? PERMANENT?.

Elena Udrea scria la începutul manifest?rii pe un suport electronic: “Timp de nou? zile, România este gazda celui de-al 53-lea Congres Mondial al Federa?iei Interna?ionale a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor din Turism (FIJET). Între 17 ?i 25 septembrie, 200 de jurnali?ti de la prestigioase publica?ii de turism au evaluat ?i promovat poten?ialul turistic. Simplul fapt c? evenimentul are loc în România este o recunoa?tere a progreselor f?cute în ultimii ani. De altfel, decizia organiz?rii Congresului în ?ara noastr? a fost luat? în 2009, când România a primit nu mai pu?in de trei „Mere de Aur” (Pommes d’Or), una dintre cele mai prestigioase distinc?ii din domeniul turismului la nivel interna?ional. Anterior, România primise un singur M?r de Aur, în anul 1975. Într-un alt mesaj, distribuit participan?ilor la Sighi?oara, ministrul Udrea  mai sublinia c?: “În general, ??rile se lupt? pentru organizarea acestui congres, iar loca?ia aleas? este întotdeauna o destina?ie la mod? în perioada respectiv?. Pentru cele nou? zile petrecute în România, organizatorii au pus în valoare poten?ialul natural, dar ?i destina?ii turistice culturale de prim? mân?. Evident, întregul Congres st? sub semnul brandului na?ional de turism: Explore the Carpathian Garden. În acest context, mi-ar pl?cea foarte mult dac? ?i jurnali?tii români care scriu despre turismul na?ional ar adopta mai mult din modul de raportare al str?inilor la ?ara noastr?”.

DOINA & MARIAN CONSTANTINESCU

Redescopera Romania nr.92 noiembrie 2011 by Traveller Magazin