Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 12 vizitatori online

Comunicate de presa

LA SUCEAVA, PRIMUL CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA A FOST INAUGURAT

alt

 

Cristian Petrescu, ministrul dezvolt?rii regionale ?i turismului, s-a aflat ast?zi, 2 martie, la Suceava, unde a participat la deschiderea primuluicentru na?ional de informare ?i promovare turistic? finan?at din fondurile europene alocate României cu aceast? destina?ie, prin Programul Opera?ional Regional 2007-2013 (Regio), gestionat de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (MDRT).

Finalizarea acestui centru de informare este un mare câ?tig pentru turismul din regiune. Înfiin?area lui era o necesitate pe care consiliul jude?ean a identificat-o corect ?i la timp, având în vedere importan?a turistic? a Bucovinei. Sunt extrem de încântat c? putem vedea primele rezultate concrete ale investi?iilor de acest tip, finan?ate din fondurile europene pe care Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului le gestioneaz?. A? atrage aten?ia asupra faptului c? proiectul nu se încheie cu aceast? inaugurare, ci este doar primul pas în implementarea unui serviciu de calitate. Recomand autorit??ii locale, dar ?i personalului angajat aici, s? aib? permanent în vedere ?intele propuse. Odat? deschis acest centru, trebuie urm?rit? prestarea unui serviciu de calitate ?i asigurarea unor informa?ii de actualitate ?i cât mai complete,” a declarat ministrul Cristian Petrescu, prezent la eveniment.

Citeşte mai mult...

ROMANIA - PARTE DIN INITIATIVA EUROPEANA PENTRU CRESTEREA NUMARULUI DE TURISTI STRAINI IN REGIUNE

alt

Cristian Petrescu, ministrul dezvolt?rii regionale ?i turismului, ?i Antonio Tajani, vicepre?edintele Comisiei Europene ?i comisar pentru industrie ?i antreprenoriat, au semnat ast?zi, 29 februarie, la Bruxelles, pentru aderarea ??rii noastre la Memorandumul de În?elegere privind Proiectul Pilot al Comisiei Europene „50.000 de turi?ti”. Proiectul pilot vizeaz? cre?terea fluxului de turi?ti între America Latin? ?i Europa ?i a fost semnat, pân? în prezent, de Fran?a, Spania, Italia, Lituania, Polonia, Grecia, Argentina, Brazilia ?i Chile.

Ministrul Cristian Petrescu a discutat cu comisarul Antonio Tajani despre posibilitatea extinderii acestui program pilot ?i în alte regiuni ale lumii, în special în Israel, o important? ?ar?-surs? pentru turismul din România.„Prin semnarea acestui memorandum, România se al?tur? unui grup important de ??ri de pe pia?a turismului mondial în vederea promov?rii unei ini?iative-pilot care urm?re?te s? identifice noi surse de turi?ti pentru ??rile europene. Am discutat cu comisarul Antonio Tajani ?i despre continuarea acestei ini?iative cu o pia?? foarte important? pentru România, cea din Israel, ?i am convenit ca propunerea pentru urm?torul proiect pilot care va viza cre?terea fluxului de turi?ti, s? cuprinde ?i Israelul. Orice cre?tere a num?rului de turi?ti în ?ara noastr? înseamn? o cre?tere a circula?iei turistice în întreg spa?iul comunitar, iar împreuna, ??rile din Uniune, ne angaj?m s? ne unim for?ele pentru a face din Europa o destina?ie cât mai atractiv?”, a declarat Cristian Petrescu.

Citeşte mai mult...

Lipova isi valorifica potentialul turistic cu fonduri europene

alt

 

Cristian Petrescu, ministrul dezvolt?rii regionale ?i turismului, a semnat ast?zi, 1 martie, contractul de finan?are pentru proiectul Dezvoltarea turismului cultural în Regiunea Vest prin renovarea ?i includerea în circuitul turistic a Bisericii ?i M?n?stirii Maria Radna, finan?at în cadrul Programului Opera?ional Regional.

Proiectul are o durat? de implementare de 40 de luni ?i o valoare total? de 47.145.581,73 de lei, din care 34.489.250,18 lei reprezint? finan?are nerambursabil?.

Obiectivele sale sunt consolidarea ?i valorificarea substan?ei istorice a Ansamblului Maria Radna (format din patru monumente istorice care vor intra în circuitul turistic din 2015) ?i îmbun?t??irea infrastructurii de orientare, acces ?i primire a turi?tilor în jude?ul Arad ?i în localitatea Lipova, încurajând investi?iile conexe în Lipova.

alt

 

„Ca urmare a acestor ac?iuni, avem în vedere dublarea num?rului de turi?ti, în zona Lipova ?i în localit??ile vecine, pân? în anul 2015, precum ?i cre?terea duratei medii de înnoptare cu minimum o noapte. Modernizarea infrastructurii va permite, astfel, ca în zon? s? se poat? desf??ura activit??i turistice pe tot parcursul anului, fa?? de 6 luni cât ?ine sezonul turistic în prezent”, a declarat ministrul Petrescu.

 

*

Pân? la data de 24 februarie ac.c, în jude?ul Arad au fost depuse 128 de proiecte pentru finan?are prin Programul Opera?ional Regional. Din cele 128 de proiecte depuse, s-au contractat 42 de proiecte în valoare total? de 643,85 de milioane de lei, din care 407,87 de milioane de lei reprezint? fonduri europene.

Sursa: MDRT, Saptamana Turistica

Balul Vienez la Palatul Parlamentului

alt

Balul Vienez organizat de JW Marriott a ajuns la cea de a ?aptea edi?ie ?i va fi organizat la Palatul Parlamentului, în data de 3 martie 2012. Evenimentul este organizat în beneficiul funda?iei United Way Romania.

Igael Porecki, Directorul General al JW Marriott declar?: “Balul Vienez, organizat de JW Marriott Bucharest Grand Hotel, ajuns la a ?aptea edi?ie în acest an, este un eveniment care ne onoreaz? ?i ne reprezint? în acela?i timp. Este o mare pl?cere s? aducem elegan?a balurilor vieneze în Bucure?ti, Vienna Ball fiind singurul eveniment din Romania care reconstruie?te aceast? atmosfer?. Echipa hotelului JW Marriott ?i partenerii no?tri au preg?tit cu mult? pasiune ?i minu?iozitate aceast? sear? de gal?. Ca în fiecare an, a?tept?m circa 950 de oaspe?i, parteneri  ?i sponsori, c?rora le vom oferi o sear? într-adevar unic?. Le mul?umim tuturor pentru sprijin, pentru c? ne sunt al?turi în eforturile noastre de a ajuta organiza?ia United Way Romania, beneficiarul tradi?ional al balului. V? astept?m într-un regal vienez autentic!”

 

Citeşte mai mult...

 Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului organizeaz? vizita în România, în luna martie a.c., a unei echipe de produc?ie altcare inten?ioneaz? s? efectueze documentarea ?i film?rile necesare pentru realizarea unui film de promovare a României ca destina?ie turistic? de iarn?.

Citeşte mai mult...