Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 36 vizitatori online

Golden Apple

Ljubljana, Capitala european? verde a acestui an, a primit M?rul de Aur pentru realiz?rile in domeniul turismului ?i a dezvolt?rii durabile. Ceremonia de decernare a avut loc in Galeria Na?ional? din capitala Sloveniei. Pre?edintele Federa?iei Internationale a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor de Turism, Tijani Haddad a oferit trofeul primarului ora?ului Ljubljana, Zoran Jankovic. Pentru a marca aceast? ceremonie, un m?r a fost plantat in urm?toarea zi in Parcul Smartinski din Ljubljana.

alt

La ceremonia de decernare a trofeului, presedintele FIJET Slovenia, Drago Bulc, a declarat: "Ca pre?edinte al Asocia?iei slovene a Jurnali?tilor de Turism imp?rt??esc, al?turi de colegii mei, bucuria ?i satisfac?ia c? am reu?it s? convingem Comisia Golden Apple din FIJET ca Ljubljana merit? acest prestigios premiu. To?i cet??enii Ljubljanei sunt deosebit de mandri c? trofeul a fost acordat exact in ajunul zilei in care Ljubljana a devenit, in urm? cu 25 de ani, capitala unui stat independent, Republica Slovenia.â?

alt

La prezentarea trofeului, presedintele FIJET, Tijani Haddad, a subliniat faptul, c? primarul ?i echipa managerial? a ora?ului Ljubljana, au in?eles foarte bine cum s? creeze o atmosfer? zambitoare ?i prietenoas? in capitala Sloveniei. Dup? primirea trofeului, primarul Zoran Jankovic a spus c? administra?ia ora?ului se concentreaz? s? g?seasc? r?spunsuri la o serie de probleme care sunt importante pentru cet??enii Ljubljanei de ast?zi ?i care vor fi chiar mai multe in viitor. Primarul Jankovic a adresat mul?umiri pentru trofeu ob?inut ?i i-a invitat pe jurnali?tii FIJET s? scrie cate un articol despre Ljubljana. Pe lang? presedintele Tijani Haddad, FIJET a fost reprezentat? de secretarul general Marijana Rebic, de Tina Cubrilo si Mohamed Salah Attia, membri ai Comitetului Executiv, de Jacques Campe, Karin Mimica ?i Voljen Grbac.

(Cveta Potocnik, FIJET Slovenia -?? 24 iunie 2016)

Dup? mul?i ani, a venit din nou randul Belgiei la premiul ?M?rul de Aur?, acordat de FIJET. De data aceasta, a fost selectat ora?ul Ypres (Ieper in flamand?), emblematic? amintire a Primului R?zboi Mondial. Ata??t ora?ul ca??t ?i imprejurimile p?streaz? vie amintirea eroilor, din ambele baricade, care ?i-au v?rsat sa??ngele ?Pe ca??mpurile Flandrei?.

alt

??? 

Un minunat exemplu de turism memorial poate fi considerat? aceast? destina?ie. Pe o raz? de circa 3 km in jurul ora?ului Ypres, sunt absolut impresionante multitudinea ?i varietatea de monumente comemorative incepa??nd cu cimitire militare excelent ingrijite de ??rile Commonwealth-ului (Essex Farm Cemetery, dar mai ales Tyne Cot Cemetery, cel mai mare) ?i inclusiv de Germania (cel de la Vladslo), continua??nd cu ample monumente de arhitectur? (statuia ecvestr? a regelui Albert I al Belgiei, din Nieuwpoort), cu tran?ee din r?zboi amenajate pentru vizitare ?i comemorare (la Diksmuide), sau cu muzee impresionante (Muzeul Memorial Passchendaele 1917 ?i Muzeul In Flanders Fields din Ypres). Acestora li se adaug? poate cel mai impresionant mod de comemorare, dintre toate: sub arcul triumfal Menin Gate (pe zidurile c?ruia sunt incrustate numele solda?ilor din Imperiul Britanic care ?i-au dat via?a in Marele R?zboi - 54.896 nume), din Ypres, la ora 20.00 a fiec?rei zile din 1928 incoace, indiferent de condi?iile climatice, popula?ia local?, al?turi de autorit??i ?i asocia?ii diverse, i?i onoreaz? eroii printr-o superb? ?i emo?ionant? ceremonie, la care se adun? locuitorii ora?ului ?i turi?tii (deloc pu?ini!). I?????n sunetul de trompete al muzicienilor din Asocia?ia Last Post?, participan?ii se reculeg ?i depun coroane de flori, dup? un ritual p?strat cu sfin?enie de aproape 100 de ani incoace.

??? 

alt

Ceremonia de acordare a trofeului ?M?rul de Aur s-a desf??urat la sediul prim?riei Ypres, intr-un decor arhitectural cu iz istoric medieval, in prezen?a pre?edintelui FIJET, Tijani Haddad, a viceprimarului ora?ului, Jef Verschoore, a directorului Oficiului de Turism Ypres, Peter Slosse, precum ?i a altor reprezentan?i ai autorit??ilor locale ?i regionale. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul colegilor din asocia?ia belgian? a jurnali?ilor de turism membr? a FIJET - UBJET. Au participat, de asemenea, membri ai FIJET ?i asocia?iilor na?ionale membre, din ??ri precum Tunisia, Croatia, Fran?a, Bulgaria ?i Roma??nia.

alt

??? 

Toate interven?iile din deschiderea ceremoniei au subliniat importan?a turismului pentru comunitate, pentru economia local? ?i pentru toleran?? intre na?iuni, dar mai ales importan?a acestui premiu pentru ora?ul Ypres, mandru de istoria sa ?i de modul in care a reu?it s? p?streze ?i s? valorifice turistic memoria eroilor s?i.

??? 

Pe campurile Flandrei

de John McCrae (traducere Petru Dimofte)

Vara, in Flandra, maci ro?ii precum focul
Printre mi
i de cruci obrazul i?i intorcu-l,
Veghindu-ne somnul greu, de plumb, sub glie;
De?i pe cer vesel ca??nt?-o cioca?rlie,
Sub bombe n-o auzim, n-avem norocul.

Suntem cei Mor?i. Mai ieri, nu sosise-inc? sorocul.
Vedeam soarele-n zori, inflorind ca siminocul;
Iubeam, eram iubi?i - azi in lut ne-am g?sit locul
Pe campurile Flandrei.

Preia tu lupta noastr?, dar nu ?i nenorocul:
C?za??nd, spre tine noi arunc?m z?logul
Luminii, tor?a-i la tine-acum, p?streaz?-o vie.
R?ma??i sub jur?ma??nt cu noi, altfel in vecie
Nu vom avea somn - ca??t maci ne-or scrie epilogul
Pe ca??mpurile Flandrei.

(Gabriela ?IGU - iunie 2016)

alt

În localitatea S?li?te (jude?ul Sibiu), a avut loc Ceremonia decern?rii trofeelor “M?rul de Aur” ("La Pomme d'Or" sau "Golden Apple") echivalentul FIJET al Oscar-ului. Acest premiu pentru excelen?? este atribuit anual de c?tre Federa?ia Interna?ional? a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor de Turism (FIJET).

Trofeele acordate României marcheaz? o dubl? premier? mondial?. Este pentru prima data când se atribuie, în acela?i an, pentru 3 destina?ii, personalit??i ale turismului unei ??ri. Triunghiul Turismului Românesc este format din: Zona Ecoturistic? M?rginimea Sibiului (premiul a fost înmânat primarului localit??ii Sibiel, Teodor Banciu), Rezerva?ia Biosferei Delta Dun?rii (reprezentat? de Victor Tarhon, pre?edintele Consiliului Jude?ean Tulcea) ?i Compania aerian? Blue Air. În ceea ce prive?te ultimul premiat este pentru prima dat? în istoria FIJET când o societate comercial? prime?te  “M?rul de Aur”. El a fost primit de c?tre Gheorghe R?caru, promotorul  companiei, azi directorul de dezvoltare al grupului Blue Air.

România a mai fost onorat? cu o asemenea distinc?ie în urm? cu... 34 de ani. Ea a revenit atunci  Mân?stirilor din Bucovina ?i se afl? expus? în incinta muzeului M?n?stirii Moldovi?a. În prezent, cu patru trofee din 41, decernate începând din 1971, România se situeaz? pe primul loc, al?turi de Belgia ?i Spania.

alt

Organizatorii evenimentului au fost Clubul Presei de Turism – PressTour FIJET Romania ?i Ministerul Turismului. El a fost onorat de c?tre Comitetul Executiv al FIJET, condus de c?tre Tijani Haddad parlamentar ?i fost ministru al turismului din Tunisia. “Am convingerea c? ?ara dumneavoastr? are ?i alte destina?ii cu un uria? poten?ial turistic. Organiza?ia pe care o conduc are menirea de a sprijini dezvoltarea ?i promovarea turismului pe plan global. Faptul c? acum România revine în prim planul interna?ional cu trei distinc?ii dovede?te c? lucr?m pentru dezvoltarea valorilor turistice. ?ara dumneavoastr? a cî?tigat nu numai trei “Pomme d'Or" ci ?i un bogat capital de imagine ?i ospitalitate. Locuitorii ei dovedesc c? ?tiu s?-?i creeze ?i s?-?i câ?tige prietenii durabile”- ne-a declarat Tijani Haddad, pre?edintele FIJET. La rândul s?u ministrul Turismului Elena Udrea a spus: “Suntem încânta?i c? avem posibilitatea s? sus?inem un eveniment de rezonan?? interna?ional?. Credem c?  distinc?iile acordate în Capitala M?rginimii Sibiului, aduc un plus de imagine ??rii noastre, meritat pe deplin. Îi felicit pe premian?i pentru c? ei au devenit din acest moment ambasadori ai ??rii noastre în lume”.

Pre?edintele Clubului Presei de Turism – PressTour FIJET Romania, Victor R?dulescu, a ad?ugat: “Decernarea celor trei “Mere de Aur” are în spate o munc? asidu? de promovare a atrac?iilor turistice române?ti derulat? în echip?, de fiecare membru al asocia?iei. Astfel am reu?it s? convingem Comisia de evaluare pentru M?rul de Aur a FIJET c? destina?iile propuse îndeplinesc  criteriile necesare pentru ca România s? fie selectat? pentru atribuirea prestigioaselor trofee”.

Premiul FIJET„Pomme d’Or” a fost decernat pân? acum pentru  41 de destina?ii, zone, locuri ori personalit??i ale turismului. Actualul concept al “Merelor de Aur” are valoare de unicat. Fiecare m?r a fost realizat manual, de c?tre un artist american. Suporturile de marmur? neagr? provin dintr-o carier? din Mexic. Ulterior ele au fost ?lefuite ?i asamblate în SUA, la Los Angeles. În interiorul “merelor”de cristal, plutesc într-un lichid special, foi?e de aur de 23 de karate.

Oameni de afaceri din turism, cunosc?tori ai acestor demersuri, sunt de p?rere c? distinc?iile vor fi cât se poate de benefice pentru dezvoltarea destina?iilor turistice române?ti. Corina Martin, pre?edintele Asocia?iei Na?ionale a Agen?iilor de Turism (ANAT) arat? c? organiza?ia pe care o conduce “este onorat? c? a contribuit la succesul vizitei delega?iei FIJET”. Potrivit lui Alin Burcea, vicepre?edinte ANAT, “Aceste premii înseamn? în fapt recunoa?terea poten?ialului turistic extraordinar al României. Din p?cate, acesta este insuficient promovat ?i valorificat pe plan extern”. Gheorghe Fodoreanu, pre?edinte agen?iei “Invitation Roumanie”, unul dintre cei mai importan?i speciali?ti pe segmentul de incoming, consider? c? “acordarea celor trei “Mere de Aur” reprezint? un salt calitativ al ofertei turistice române ca produs de export, prin includerea de valori suplimentare recunoscute pe plan mondial al?turi de loca?iile UNESCO. Bine prezentate în programele turistice române?ti ele vor aduce cu siguran?? un plus de interes, originalitate ?i, finalmente, de turi?ti”.

Potrivit lui Herman Rosner, pre?edintele Camerei de Comer? ?i Industrie Covasna  “aflarea ve?tii privind acordarea a trei “Mere de Aur” pentru România este mai mult decât îmbucur?toare pentru operatorii turistici din ?ara noastr?. Eu, care am activat ca membru afiliat FIJET, consider c? aceast? distinc?ie cre?te prestigiul României. De aceea doresc s? felicit în aceea?i m?sur? Clubul Presei de Turism – FIJET România, ANAT ?i Ministerul Turismului, pentru acest eveniment de succes. Sper ca un viitor “M?r de Aur” s? recompenseze “Covasna – sta?iunea celor 1000 de izvoare de s?n?tate”, cea mai eficient? sta?iune din Europa pentru tratarea afec?iunilor cardiovasculare pe cale natural?”.

(Traveller Magazin, nr. 66, Septembrie 2009)

Autori: MARIAN & DOINA CONSTANTINESCU
 

n num?rul trecut am relatat revenirea, dup? 35 de ani, a conducerii FIJET (World Federation of Journalists and Travel Writers), n ?ara noastr?. Acest eveniment a fost posibil n cadrul parteneriatului cu Ministerul Turismului, dar mai ales datorit? muncii extrordinare depus? de Clubul Presei de Turism – FIJET Romania, ?i a pre?edintelui acestuia Victor R?dulescu. E bine de ?tiut c? organiza?ia interna?ional? mpline?te 51 de ani de existen??, timp n care a sus?inut ?i promovat turismul la nivel na?ional dar ?i global. “Actorul” principal al demersului a fost ?i r?mne, jurnalistul, scriitorul, editorul de turism care prin talentul s?u exploreaz? destina?ii ?i creeaz? noi motiva?ii de c?l?torie n rndul turi?tilor de toate vrstele.

Blue Air a pus la dispozi?ia FIJET o aeronav?

Dup? ce au “testat” atrac?iile culturale, turistice, expozi?ionale ?i gastronomice ale Capitalei,alt liderii FIJET s-au familiarizat cu alte destina?ii, oprindu-se pe rnd, n Dobrogea, la Casa Vinului, creat? ?i condus? de dr. Ion Pu?c?, la Constan?a, ntr-un periplu cultural-istoric, n sta?iunea Mamaia, la hotelul Golden Tulip ?i n unul natural, n Delta Dun?rii, la complexul Cormoran din Uzlina ?i n mprejurimi. Prima parte a document?rii despre care am relatat n num?rul trecut s-a ncheiat la Tulcea, unde sponsorul principal al manifest?rii - compania aerian? BLUE AIR - au oferit invita?ilor o supriz? de propor?ii. ?i, v? asigur?m, c? a?a a fost.

Dup? ce Clubul Presei de Turism din Romnia, a ncercat mai multe variante de transport combinat pentru a realiza un program ct mai dens pentru jurnali?tii interna?ionali singura ofert? real? a venit din partea unei companii private – Blue Air. Mul?umim acestui partener de curs? lung?. Conducerea Blue Air, directorul general Gheorghe R?caru, au oferit o aeronav? Boeing din ultima genera?ie, care a asigurat transportul pe ruta Tulcea-Bucure?ti-Sibiu, ora? Capital? cultural? european? n 2007. Evenimentul nu a trecut neobservat, liderii FIJET consemnnd ?i o premier? mondial? la nivelul organiza?iei. n cei 51 de ani de existen?? este pentru prima dat? cnd o companie aerian? pune la dispozi?ia FIJET, n scopul document?rii, o aeronav?. A fost Blue Air, companie cu capital sut? la sut? romnesc. ?i asta s-a ntmplat n Romnia. Numeroase publica?ii ?i site-uri interna?ionale au consemnat evenimentul. Vom aminti doar de revistele Travel Journo, care se distribuie n SUA ?i Canada ?i de de cele editate n Fran?a de c?tre Giacomo Glaviano. Jim Thompson, proprietarul revistei americane, scrie despre aceast? premier?: “Blue Air, a creat un eveniment deosebit pentru FIJET, iar acest lucru l recomand? ca un mare agent de promovare al turismului romnesc n lume. Aeronava special? ne-a oferit ?i o alt? perspectiv? asupra infrastructurii Romniei ?i ne-a deschis o altfel de u?? spre Transilvania. Toate mul?umirile adresate Blue Air ?i muncii extraordinare pe care a depus-o PressTour - FIJET Romnia, condus de neobositul Victor R?dulescu.

Sibiel, inima tradi?iilor din M?rginime

alt

Ce drumuri au str?b?tut n Transilvania cei 32 de jurnali?ti interna?ionali din 20 de ??ri ? Trebuie precizat c? ei au fost nso?i?i de o parte din conducerea FIJET Romnia. Sibiul a fost locul unui scurt pelerinaj, timp suficient pentru a readuce aminte participan?ilor c? revista Forbes Magazine, l-a denumit “una dintre cele mai romantice regiuni ecoturistice din lume”. Dup? care a fost vizitat Complexul Muzeal Na?ional ASTRA, ne-am ndreptat spre Sibiel, inima M?rginimii Sibiului, zon? bogat? n tradi?ii transilvane.

Acestui loc i vom dedica mai mult spa?iu. Mai nti pentru c? aici exist? Muzeul icoanelor pe sticl? “Zosim Oancea”, fondat n 1069, loc de profund? spiritualitate care i-a impresionat ntr-un mod deosebit pe jurnali?tii str?ini. Sibielul st? foarte bine ?i la capitolul cazare. Dou? dintre pensiunile agroturistice vizitate - “Lunca Sibielului” ?i “Casa Elena” – cu patru margarete, au vorbit de la sine despre modul care sunt conservate tradi?iile locale.

Citeşte mai mult...

Trofeul Golden Apple

6 Septembrie 2009

Clubul Presei de Turism - PressTour FIJET Romania, dup? o munc? asidu? de promovare a atrac?iilor turistice romne?ti prin media din care face parte fiecare membru, a reu?it s? conving? Comisia de evaluare pentru Golden Apple a FIJET c? destina?iile propuse ndeplineasc toate criteriile necesare pentru ca Romnia s? fie selectat? pentru atribuirea prestigiosului trofeu interna?ional “Pomme d’Or” sau "Golden Apple", echivalentul Oscarului n turism. Acest premiu este acordat unei destina?ii sau personalit??i din turism care s-au eviden?iat n dezvoltarea turismului din ?ara lor.

Evaluarea a avut loc n timpul vizitei Consiliului Director al FIJET din luna mai 2009 n Romania. Vizit? organizat? cu sprijinul direct al Ministerului Turismului.

alt


Prezentul trofeu marcheaz? o premier? mondial?, deoarece este pentru prima data cnd el este atribuit, n acela?i an, pentru 3 destina?ii/personalit??i turistice ale unei ??ri. Triunghiul Turismului Romnesc, acum de aur, este format din urmatoarele laturi: Zona Ecoturistic? M?rginimea Sibiului, Rezerva?ia Biosferei Delta Dun?rii ?i Compania Aerian? Blue Air.

Vezi aici galeria foto Golden Apple.

To know Romania Better

Review of the Golden Apple ceremony, By Nikolai Meinert (Independent Member)

Romanian Golden Apple (or more precisely Golden Apples) looks like a very special price in the history of FIJET. First of all, it is a very rare case, when 3 Golden Apples have been presented at once to one country. That was very fast decision, probably because FIJET members became so impressed after their trip to Romania in May.

alt

As it was already mentioned in September Newsletter FIJET Awards went to the region surrounding Sibiu, the Danube Delta region and Blue Air Airlines. Two our trips to Romania showed that if Romanians want to do something special, remarkable and memorable, they will do it!

Citeşte mai mult...