Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 54 vizitatori online

             

În num?rul trecut am relatat revenirea, dup? 35 de ani, a conducerii FIJET (World Federation of Journalists and Travel Writers), în ?ara noastr?. Acest eveniment a fost posibil în cadrul parteneriatului cu Ministerul Turismului, dar mai ales datorit? muncii extrordinare depus? de Clubul Presei de Turism – FIJET Romania, ?i a pre?edintelui acestuia Victor R?dulescu. E bine de ?tiut c? organiza?ia interna?ional? împline?te 51 de ani de existen??, timp în care a sus?inut ?i promovat turismul la nivel na?ional dar ?i global. “Actorul” principal al demersului a fost ?i r?mâne, jurnalistul, scriitorul, editorul de turism care prin talentul s?u exploreaz? destina?ii ?i creeaz? noi motiva?ii de c?l?torie în rândul turi?tilor de toate vârstele. 

 

Blue Air a pus la dispozi?ia FIJET o aeronav?

Dup? ce au “testat” atrac?iile culturale, turistice, expozi?ionale ?i gastronomice ale Capitalei,alt liderii FIJET s-au familiarizat cu alte destina?ii, oprindu-se pe rând, în Dobrogea, la Casa Vinului, creat? ?i condus? de dr. Ion Pu?c?, la Constan?a, într-un periplu cultural-istoric, în sta?iunea Mamaia, la hotelul Golden Tulip ?i în unul natural, în Delta Dun?rii, la complexul Cormoran din Uzlina ?i în împrejurimi. Prima parte a document?rii despre care am relatat în num?rul trecut s-a încheiat la Tulcea, unde sponsorul principal al manifest?rii  - compania aerian? BLUE AIR - au oferit invita?ilor o supriz? de propor?ii. ?i, v? asigur?m, c? a?a a fost.

Dup? ce Clubul Presei de Turism din România, a încercat mai multe variante de transport combinat pentru a realiza un program cât mai dens pentru jurnali?tii interna?ionali singura ofert? real? a venit din partea unei companii private – Blue Air. Mul?umim acestui partener de curs? lung?. Conducerea Blue Air, directorul general Gheorghe R?caru, au oferit o aeronav? Boeing din ultima genera?ie, care a asigurat transportul pe ruta Tulcea-Bucure?ti-Sibiu, ora? Capital? cultural? european? în 2007. Evenimentul nu a trecut neobservat, liderii FIJET consemnând ?i o premier? mondial? la nivelul organiza?iei. În cei 51 de ani de existen?? este pentru prima dat? când o companie aerian? pune la dispozi?ia FIJET, în scopul document?rii, o aeronav?. A fost Blue Air, companie cu capital sut? la sut? românesc. ?i asta s-a întâmplat în România. Numeroase publica?ii ?i site-uri interna?ionale au consemnat evenimentul. Vom aminti doar de revistele Travel Journo, care se distribuie în SUA ?i Canada ?i de  de cele editate în Fran?a de c?tre Giacomo Glaviano. Jim Thompson, proprietarul revistei americane, scrie despre aceast? premier?: “Blue Air, a creat un eveniment deosebit pentru FIJET, iar acest lucru îl recomand? ca un mare agent de promovare al turismului românesc în lume. Aeronava special? ne-a oferit ?i o alt? perspectiv? asupra infrastructurii României ?i ne-a deschis o altfel de u?? spre Transilvania. Toate mul?umirile adresate Blue Air ?i muncii extraordinare pe care a depus-o PressTour - FIJET România, condus de neobositul Victor R?dulescu.

 

            Sibiel, inima tradi?iilor din M?rginime

alt

Ce drumuri au str?b?tut în Transilvania cei 32 de jurnali?ti interna?ionali din 20 de ??ri ? Trebuie precizat c? ei au fost înso?i?i de o parte din conducerea FIJET România. Sibiul a fost locul unui scurt pelerinaj, timp suficient pentru a readuce aminte participan?ilor c? revista Forbes Magazine, l-a denumit “una dintre cele mai romantice regiuni ecoturistice din lume”. Dup? care a fost vizitat Complexul Muzeal Na?ional ASTRA,  ne-am îndreptat spre Sibiel, inima M?rginimii Sibiului, zon? bogat? în tradi?ii transilvane.

Acestui loc îi vom dedica mai mult spa?iu. Mai întâi pentru c? aici exist?  Muzeul icoanelor pe sticl? “Zosim Oancea”, fondat în 1069, loc de profund? spiritualitate care i-a impresionat într-un mod deosebit pe jurnali?tii str?ini. Sibielul st? foarte bine ?i la capitolul cazare. Dou? dintre pensiunile agroturistice vizitate - “Lunca Sibielului” ?i “Casa Elena” – cu patru margarete, au vorbit de la sine despre modul care sunt conservate tradi?iile locale.

 

Despre aceste valori  Teodor Dumitru Banciu, primarul  comunei, nu a dorit s? vorbeasc? ci s? arate cum se face o “Nunt? româneasc? la Sibiel”. “Oricând ve?i fi bineveni?i la noi ?i sunt convins c? prin articolele dumneavoastr? ve?i duce departe farmecul acestei zone. Ritualul nun?ii noastre, nu este un produs turistic. El exprim? bucuria vie?ii, a?a cum o tr?im m?car o dat? în via?? fiecare. Aici laalt Sibiel, în Transilvania, inima tradi?iilor bate altfel, profund, cu multe în?elesuri care au pornit de la str?mo?ii no?tri”. Oaspe?ii de pe cele trei continente au fost întâmpina?i la Sibiel, în capul satului, de opt tineri c?lare pe cai împodobi?i, care le-a oferit pâine, sare ?i vin. Dup? care în centrul satului s-a consumat punctul culminant al vizitei, participarea la o nunt? a?a cum numai în M?rginime se mai face. S?rb?toarea a pus în valoare obiceiurile locului. De la alaiul nun?ii, mersul na?ilor ?i a mirelui la poarta miresei, care bineîn?eles era ferecat?, târguitul cu p?rin?ii, pân? la luatul miresei ?i a carului cu zestre.  Mireasa era nu numai frumoas? ci ?i bogat?. Nunta a fost pus? în mi?care de c?tre cel ce joac? rolul Stolnicului. El i-a purtat pe invita?i de la casa mirelul pân? la biseric? ?i a f?cut toate cele necesare de a da de veste despre cununie ?i rosturile petrecerii tinerilor c?s?tori?i. Restul a r?mas de poveste, a?a cum îi place s? spune primarului Banciu, ca ?i mul?umirile adresate Clubului Presei de Turism – FIJET România, Ministerului Turismului ?i oaspe?ilor de la FIJET. Povestea a fost continuat? cu mânc?ruri tradi?ionale, cu  cîntece, jocuri ?i voie bun?, cu hora miresei dansat? de fete, feciori, miri ?i na?i.

Spre deosebire de alte nun?i nu invita?ii au dat cadouri ci gazdele. Prim?ria ca ?i Asocia?ia de promovare turistic? de aici au oferit oaspe?ilor, pliante, CD, c?r?i, obiecte de artizanat ?i alte suporturi de promovare care s? le aduc? aminte de tradi?iile de la Sibiel ?i M?rginimea Sibiului. ?i de ospitalitatea oamenilor de aici. Despre aceste lucruri a vorbit ?i Aurel Pau, pre?edintele Asocia?iei „Sibiel 2001”, unul dintre co-organizatorii vizitei de la Sibiel. “Sunt încântat de aten?ia acordat? acestei zone. Ritualul nun?ii a fost unul aproape adev?rat, un fel de repeti?ie a tinerilor miri. În aceast? perioad? dominat? de globalizare ?i universalizare a vie?ii, am reu?it s? valorific?m tradi?ii care ne diferen?iaz?. Tocmai prin continuarea lor, a obiceiurilor populare, ne vom p?stra valoarea ?i ne vom diferen?ia de alte popoare europene ori ale lumii. Dup? cum a?i v?zut s?rb?toarea nu a fost regizat?. La ea au participat oameni din toate genera?iile veni?i de pe dealurile ?i din satele apropiate. A?a e tradi?ia la noi, la s?rb?toare”.alt 

Dup? ce au tr?it întreaga  experien??, prilejuit? de un circuit  - ce a mai inclus vizitatea Sighi?oarei, Bra?ovului, Branului, a Castelul Pele? ?i a V?ii Prahovei,  oaspe?ii s-au întors la hotelul  Angelo, din vecin?tatea Aeroportului Interna?ional Otopeni. Walter Roggeman, pre?edinte FIJET Belgia spunea în ultima zi: "Am fost impresionat de frumuse?ea ?i diversitatea peisajelor. De asemenea, m-au uimit bog??iile culturale ale ora?elor Bucure?ti, Sibiu ?i Sighi?oara. Nu voi uita niciodat? tradi?iile voastre de nunt?, despre care am aflat la Sibiel. Un punct slab  r?mâne starea general? a unor str?zi ?i a trotuarelor, care deranjeaz? pe turi?ti. Dar aceasta se va schimba cu siguran?? rapid ?i cred cu toat? sinceritatea c? turismul în România are un viitor foarte frumos"

Dup? o munc? extraordinar? Clubul Presei de Turism din România, membru al FIJET, a reu?it s? conving? conducerea interna?ional? s? decerneze în luna septembrie, dup? 25 de ani de absen??, trei  premii “Golden Apple” ??rii noastre. Distinc?iile, echivalente premiului Oscar în turism, vor reveni Deltei Dun?rii, zonei M?rginimea Sibiului ?i companiei aeriene Blue Air. Singurul “M?r de Aur” oferit ??rii noastre a revenit bisericilor pictate din Bucovina, care se afl? ?i în Patrimoniul UNESCO, în 1975. M?rul se afl? la Muzeul de Art? Veche, de la Mân?stirea Moldovi?a.

Sursa text: Traveller Magazin (nr. 64, Iulie 2009)

Sursa foto: PressTour FIJET Romania