“Turismul este în criză, dar va renaște”, este de părere președintele FIJET World, Tijani Haddad

Tijani Haddad, președintele FIJEt World. FOTO Adrian Boioglu
Tijani Haddad, președintele FIJEt World. FOTO Adrian Boioglu

Astăzi, turismul este cel mai afectat sector de această pandemie Covid-19. Căderea a fost brutală și totală, iar consecințele sale se vor simți mult mai mult. Acestea vor fi economice, sociale și chiar politice. În Tunisia și în alte câteva țări, turismul este o locomotivă pentru multe alte sectoare care creează locuri de muncă precum agricultura, transporturi, construcții și multe alte sectoare. În Tunisia, domeniul turismului cu toate componentele sale – agenții de turism, transport, artizanat etc. – este cel mai mare angajator din țară și contribuie foarte mult la lupta împotriva sărăciei. Dincolo de rolul său economic, turismul transmite un mesaj cultural și promovează dialogul între religii și civilizații.

Este evident că această criză provocată de Covid-19 nu se va încheia mâine, chiar dacă sectorul construcțiilor, fabricile de textile și magazinele își pot relua activitatea imediat după încheierea pandemiei. Nu va fi însă și cazul turismului. Criza va fi mult mai lungă din diferite motive:

1. Potențialii turiști nu vor scăpa foarte repede de obsesia Covid-19.

2. Un gust amar al turismului și al călătoriilor va persista mult timp în subconștientul oamenilor, deoarece criza a fost multidimensională.

3. Se aud deja din ce în ce mai tare vocile unor oficiali europeni care își „limitează” cetățenii, sfătuindu-i să nu călătorească și să-și petreacă vacanța în propriile țări. Unii chiar se gândesc să închidă spațiul Schengen. Ei ar trebui să înțeleagă că profesioniștii din turismul european nu se pot baza doar pe piețele lor locale.

În Tunisia, indiferent de toate acestea, guvernul, la începutul crizei, a înfruntat cu curaj aceste provocări la adresa sănătății, urmărind protejarea vieții oamenilor și grija pentru sănătatea acestora. Foarte devreme, guvernul de la Tunis a decis închiderea frontierelor, carantină totală și măsuri sociale. Până acum, eforturile Guvernului au fost convingătoare și lăudabile.

Cu toate acestea, guvernul și partenerii din turism ar trebui să pregătească foarte repede o strategie națională pentru o redresare a turismului printr-o consultare națională. Numai un plan de acțiune concertat și coerent va determina măsurile care trebuie luate pentru a pregăti strategia bazată pe o abordare științifică pentru un plan de recuperare a acestui sector și pentru o campanie promoțională eficientă.

În plus, ar trebui să analizăm componentele produsului nostru turistic, bazat pe diversitate și inovare.

Desigur, lumea de după coronavirus va fi o altă lume. Cu toate acestea, dorința de a călători rămâne la fel de veche. Astăzi, călătoriile nu mai sunt un lux rezervat celor bogați și elitei. Turismul este chiar o parte a drepturilor omului. Acesta este motivul pentru care turismul va renaște.

Textul original al mesajului președintelui FIJET World, Tijani Haddad

Today, Tourism is most affected sector by this Covid-19 pandemic. Its collapse has been brutal and total and its consequences will last longer harder. They will be economical, social and even political. In Tunisia and in several other countries of the world, tourism is a drawing force of many other sectors creating jobs such as agriculture, building transport and many other sectors. In Tunisia, Tourism, with all its components: travel agencies, transport, arts and crafts, etc., is the largest employer in the country and contributes greatly to fighting against poverty. Beyond its economic role, Tourism conveys a cultural message and promote dialogue between religions and civilizations.

It is obvious and clear the end of the Covid-19 crisis is not for tomorrow: building industry, textile factories, supermarkets, can as soon as the end of the pandemic go back to work. This will not be the case for Tourism. The crisis will be much longer for various reasons:

1- Potential tourists will not very get rid of the Covid-19 obsession.

2- A bitter aftertaste of tourism and travel will persist for long time in people’s subconscious, as the crisis was multidimensional.

3- Already, some voices of European officials have risen to „confine” their fellow citizen’s once again, advising them not to travel and to spend their holidays in their own countries. They even think to close Schengen space. They should understand that Tourism Professionals in Europe could not only rely on their local markets.

In Tunisia, regardless of all this, the Government, at the very beginning of the crisis, courageously faced the immediate health challenges: preserving people’s lives and care about their health: very early, the Government decided Border closing, total containment and social measures. So far, the Government efforts were convincing and very commendable.

However, the Government and Tourism Stake holders should very early prepare a national strategy for Tourism resilience through a national consultation. Only a concerted and coherent action plan, will determine the measures to be taken to prepare the strategy based on a scientific approach for a recovery plan and an efficient promotional campaign.
In addition, we should review the components of our tourism product, based diversity and innovation.

Of course, the world after the corona will be another world. However, the desire to travel is as old as eternal. Today, traveling is no longer a luxury reserved for the wealthy and the elite. Tourism is even part of human rights. This is why tourism will rebound.